Stichting VROM heeft nog geen antwoord

0
600

Geachte leden van de Raad,
Op 30 januari 2013 heeft de Stichting VROM? een brief gestuurd naar burgemeester Visser, met daarin de vraag wat hij tot nu gedaan heeft om de wens van zijn burgers te honoreren. Het verzoek van VROM? was om vòòr 15 februari te reageren. Deze datum was belangrijk, omdat op dit moment er een provinciale visie ter inzage ligt die onderdelen bevat waarover de bevolking van Twenterand zich ooit in alle duidelijkheid heeft uitgesproken. Als gevolg van die duidelijkheid zijn er in de Raad diverse besluiten genomen. VROM? heeft van de burgemeester nog geen antwoord ontvangen. Met klem vragen wij u als volksvertegenwoordigers burgemeester Visser te bewegen een genuanceerd antwoord op de brief te geven.

Geachte heer Visser,
Met veel belangstelling hebben wij uw nieuwjaarsrede aangehoord. Vooral het navolgende uit uw toespraak sprak ons zeer aan. Wij citeren: “En dat wordt helemaal vervelend als we het wel over elkaar hebben, maar niet tegen elkaar durven zeggen. Voor je het weet worden mensen beschadigd.

Introductie scheiding

 Juist door elkaar aan te spreken en te zeggen wat we anders willen, kunnen we iets veranderen”….”Door op een fatsoenlijke manier met elkaar om te gaan en kritiek op een positieve manier te uiten, kunnen we samen tot een beter resultaat komen”
Indachtig deze woorden leggen wij het volgende aan u voor:
In 2007 werden de inwoners van Twenterand opgeschrikt door aanvragen van industriële veebedrijven van tot dan ongekende omvang. Burgers uit Twentrand hebben naar het laatste democratische middel dat hen restte gegrepen en startten het eerste provinciale burgerinitiatief met als doel, het tegengaan van (nieuw)vestiging van veebedrijven. 7400 stemgerechtigde inwoners van voornamelijk Twenterand gaven met hun ondertekening hun stem aan de indieners. Het proces van het burgerinitiatief en daarmee de ons toevertrouwde belangen, is tot op de dag van vandaag niet afgerond. Sterker, de volksvertegenwoordigers die het burgerinitiatief ter versterking van de democratie mogelijk hebben gemaakt, zijn zelfs tegen hun eigen verordening in hoger beroep gegaan. Wij zijn van mening dat Provinciale Staten, weliswaar door “het volk” gekozen, blijk hebben gegeven voor zichzelf te zijn begonnen en de burgers aan de kant hebben geschoven. Heeft u activiteiten ondernomen om alsnog tot een zorgvuldige uitvoering van het Burgerinitiatief te komen? Zo ja, waar bestonden die uit en zo nee, waarom niet en hoe zou c.q. denkt u dit alsnog te kunnen gaan doen?
Vòòr de provinciale statenverkiezingen luidde het standpunt van met name het CDA, met de heer Rietkerk als lijsttrekker,: “geen nieuwvestiging”. In een bijeenkomst die

 

aan de Geerdijk is gehouden, heeft hij dit zelfs als belofte gegeven. Dit staat in schril contrast met de nu ter inzage gelegde “Herziening Omgevingsvisie Overijssel”, waaruit blijkt dat diezelfde CDA-ers twee nieuwvestigingen per landbouwontwikkelgebied willen verplichten.
Wij vragen ons af of onder andere deze verplichting nu dankzij de inzet van u als burgemeester tot stand is gekomen of ondanks uw inzet als burgemeester? Zo ja, wat heeft u in uw hoedanigheid dan gedaan en zo nee, wat zijn uw overwegingen geweest na te laten iets te doen? Wij vragen u dit vooral in het licht dat de bevolking van Twenterand enorme blijk heeft gegeven hier belang aan te hechten.
Na moeilijke processen is uiteindelijk de wens van de bevolking het beleid van het gemeentebestuur van Twenterand geworden en dit mag toch werkelijk een “feest van de democratie in Twenterand” genoemd worden. Hoe denkt u dat wat in het raadsbesluit vast ligt, gestalte te geven in de visie van zowel de provincie als van Twenterand zelf. Concreet is onze vraag of er een zienswijze vanuit Twenterand naar de provincie wordt gestuurd. Zo nee, waarom niet?
Tot op heden heeft u geen blijk gegeven problemen te hebben met grootschalige nieuwvestiging, wat bij ons de vraag oproept of u een pion in Twenterand bent in het schaakspel van de provincie Overijssel of werkelijk eerste burger van Twenterand. Wij stellen u deze vraag ondubbelzinnig om op een positieve manier onze zorgen te uiten. Wij vragen dan ook uw beantwoording niet met ja of nee af te doen maar genuanceerd.
Hoewel uw nieuwjaarstoespraak op schrift staat, is het ons, maar ook anderen, opgevallen dat u, net als sommige raadsleden en wethouders doen, het huidige college aanduidt als “zakencollege” .
Wij merken op dat zakencolleges, zoals Italië er ook een pretendeert te hebben, colleges zijn die vrijwel in zijn geheel uit “niet-politieke” personen bestaan en die tot doel hebben lopende zaken te behartigen. Voor zover wij kunnen beoordelen, zijn alle wethouders van Twenterand gebonden aan een politieke partij en voor zover wij kunnen beoordelen gaat er toch aanzienlijk meer om via de agenda van het college van B en W dan alleen maar “lopende zaken”. Hoewel je in een zakencollege vertegenwoordiging verwacht van alle partijen, rijst bij ons de vraag waarom GBT dan als grootste partij niet mee doet in dit “zakencollege”? Willen die dit niet of willen SGP, VVD, CU CDA en PvdA dat niet? Is het om die reden naar uw beoordeling een “zakencollege”? Blijft u desondanks spreken van een “zakencollege”? Graag een genuanceerde beantwoording.
Wij als bestuursleden van VROM? en als indieners van het burgerinitiatief, denken nooit in termen van links of rechts. Wij willen met klem benadrukken, dat wij wèl mogen genieten van de brede steun van zowel links, centrum àls rechts.
Nu een substantieel deel van de Twenterandse kiezersbevolking door het ontbreken van GBT, de grootste partij, niet in het “zakencollege” van B en W vertegenwoordigd is, zou u, die boven de partijen staat, juist meer dan gebruikelijk aandacht moeten besteden aan het geluid en/of de mogelijke inbreng van GBT. Doet u dat? Zo ja, hoe? En zo nee, waarom niet en hoe ziet u dan uw rol?
Door dit schrijven uiten wij onze zorg. Naar ons idee is de groei van GBT vooral te danken geweest aan datgene waar wij belangenbehartigers van zijn. Het vertrek van

de grootste partij uit het college zou bij ons, leden van VROM?, indieners van het burgerinitiatief en haar achterban, het gevoel kunnen oproepen dat het hoofdthema waar GBT voornamelijk haar omvang aan ontleend heeft, wordt losgelaten. Niet alleen over het standpunt dat de provincie in deze zaken inneemt, maar ook over de portefeuilleverdeling binnen het college maken wij ons zorgen. Saillant is dat uitgerekend de enige vertegenwoordiger van de kleinste achterban die als raadslid consequent aangaf vóór (mega)nieuwvestiging te zijn, nu als wethouder dit dossier beheert. Wij zagen graag dat door uw antwoord onze zorgen weggenomen worden.
In verband met de ter inzage legging van de omgevingsvisie verzoeken wij u om voor 15 februari 2013 te reageren.
Met vriendelijke groet,

Namens Stichting VROM?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier