College gaat voor financieel gezond Kulturhus Westerhaar

0
838

twenterand.jpgIn 2007 opende het Kulturhus De Klaampe in Westerhaar-Vriezenveensewijk haar deuren. Sindsdien heeft de Stichting Kulturhus De Klaampe geen enkele keer een sluitende jaarrekening kunnen overleggen. De uitgaven waren structureel hoger dan de inkomsten. Verlaging van de huur (€ 60.000,- per jaar) en een extra structurele subsidie (€ 30.000,- per jaar) hebben niet geleid tot een oplossing.

De gemeente Twenterand heeft ICS adviseurs gevraagd om op objectieve wijze onderzoek te verrichten naar de structuur en kwaliteit van de bedrijfsvoering van Stichting Kulturhus De Klaampe.
De vraag aan ICS luidde: “Wat is een levensvatbaar beheer- en exploitatiemodel voor Kulturhus De Klaampe, waardoor Stichting Kulturhus De Klaampe op korte termijn in staat is een sluitende exploitatie te realiseren en op termijn financieel onafhankelijk is?”

De gemeente Twenterand streeft naar een gezonde exploitatie van Kulturhus De Klaampe, waarbij de ‘Stichting’ op korte termijn financieel op eigen benen kan staan. Uitgangspunt hierbij is dat de toebedachte sociaal-culturele functies zoveel mogelijk in stand worden gehouden.

Introductie scheiding

Onderzoek
Een en ander heeft geleid dat in samenwerking met de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder een quick scan is uitgevoerd in november 2011. Daaruit bleek dat een effectievere inzet van middelen, personeel en aanpassingen van de contracten met huurders en gemeente kunnen leiden tot een beter resultaat. Nader onderzoek door ICS was noodzakelijk en ging, na bespreking met de gemeenteraad, van start in maart 2012.
De financiële situatie van De Klaampe werd, eveneens in nauwe samenwerking met de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder, uitgebreid onderzocht en uitvoerig beschreven in de rapportage. Op basis van gesprekken zijn de cijfers regelmatig bijgesteld. Er bestaat nu een helder inzicht in de financiële handel en wandel van de stichting.

Uitgangspunten voor het onderzoek:
• Een financieel gezond Kulturhus De Klaampe;
• zorgvuldig en verantwoord personeelsbeleid;
• op termijn moet een verantwoorde reserve kunnen worden opgebouwd;
• de noodzakelijke investeringen moeten worden voldaan uit het positieve exploitatie saldo;
• Schulden moeten binnen vijf jaar worden afgelost.

Afweging voor het te kiezen scenario
In de rapportage zijn drie scenario’s beschreven. ICS heeft de gemeente geadviseerd te kiezen voor scenario 3, zoals dat in het rapport genoemd wordt. Dat scenario heeft een positief exploitatiesaldo. Op termijn wordt dit saldo ingezet voor het opbouwen van het eigen vermogen en het inlossen van de kort- en langlopende schulden. In scenario 3 wordt eigenlijk op de huidige voet doorgegaan, zij het met een sterk versoberd personeelsbestand en een herschikking van taken en verantwoordelijkheden van Stichting Kulturhus De Klaampe. ICS geeft aan dat ondanks deze wijzigingen scenario 3 voor zowel gemeente Twenterand als de Raad van Commissarissen goed uitvoerbaar is.

Belangrijke voorwaarde van scenario 3 is dat dit scenario moet kunnen rekenen op draagvlak vanuit de RvC. Op 30 oktober jl. heeft een gesprek plaatsgevonden met de Raad van Commissarissen en directeur-bestuurder van de stichting. Hen is gevraagd of zij zich kunnen vinden in het advies van ICS om het Kulturhus voort te zetten op basis van scenario 3. RvC en de directeur-bestuurder hebben aangegeven hun functie neer te leggen als er niet gekozen wordt voor scenario 1. Volgens ICS biedt dit scenario echter onvoldoende oplossing voor de ontstane problemen.

Scenario 2
De inhoud van het rapport, het advies van ICS, maar ook de positie die de RvC en de directeur-bestuurder van de stichting Kulturhus De Klaampe inneemt, heeft het college doen besluiten te kiezen voor scenario 2. In dit scenario krijgt de gemeente Twenterand een actieve, sturende rol in de exploitatie van Kulturhus De Klaampe. Daar komt bij dat het college aan de gemeenteraad voorstel om eenmalig € 202.798,- beschikbaar te stellen voor eenmalige kosten. Dit bedrag wordt verstrekt als renteloze lening en wordt binnen 10 jaar in jaarlijkse termijnen terugbetaald.

De definitieve besluitvorming is aan de raad van de gemeente Twenterand. Deze zal het onderwerp voor 4 of 6 december voor een raadsdebat agenderen en 18 december voor de raadsvergadering.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier