Motie Landbouwontwikkelingsgebied

0
700

gemeentebelangentwenterand_120
Motie voor de raadsvergadering van dinsdag 6 november 2007

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Twenterand en de raadsleden van de gemeenteraad van Twenterand

Aansluitend op onze gestelde vragen van 2 november 2007 betreffende het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) dienen wij de volgende motie in:

Motie

De raad van de gemeente Twenterand in vergadering bijeen op 6 november 2007, behandelend agendapunt 070350044 met als onderwerp ‘Landbouwontwikkelingsgebied (LOG)’.

Constaterende dat:

•          de reconstructie tot doel heeft de bescherming van waardevolle gebieden, anderzijds de ontwikkelingsmogelijkheden voor lokale agrarische bedrijven door verplaatsingen naar de LOG’s.
•          in de praktijk blijken een aantal onvoorziene/ongewenste situaties zich voor te doen, aangezien voor onze LOG’s inmiddels enkele megabedrijven, in de orde van schaalgrootte van 20.000 varkens, zich hebben gemeld van buiten onze gemeente wat tot zeer grote maatschappelijke onrust heeft geleid in de gemeente Twenterand.

Overwegende dat:

•          gezien het feit dat per 1 januari 2008 de opheffing van compartimentering in het kader van de meststoffenwet een feit is en zo nationaal de mogelijkheden van opschaling van bedrijven aanzienlijk wordt vergroot met als consequentie dat de ruimte in onze LOG’s snel vergeven zullen zijn, waardoor eigen familiebedrijven geen mogelijkheden hebben om zich daar nog te vestigen.

Draagt het college op:

•          om de raad zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 4 december 2007, een voorstel aan te bieden inhoudende een voorbereidingsbesluit t.a.v. de intensieve veehouderij voor de LOG’s in de gemeente Twenterand.
•          de door de provinciale staten van Overijssel aangeboden ondersteuning ter voorkoming van de vestiging van zgn. varkensflats te aanvaarden en te gebruiken.
 
En gaat over tot de orde van de dag.

Vriezenveen, 6 november 2007

Fractie Gemeentebelangen Twenterand
Albert Engels

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier