Wethouder Idzinga: Basisvoorzieningen blijven in stand!

0
621

logo_gemeente_twenterand_182College Twenterand presenteert Begroting 2011: ‘Realistisch Twenterand’ Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand heeft de begroting 2011 gepresenteerd. Het is de eerste programmabegroting van het college binnen de bestuursperiode 2011-2014. Het college is zich goed bewust van de moeilijke financiële positie waarin gemeenten in het algemeen, maar ook Twenterand, verkeren. De begroting 2011 wordt daarom sterk beïnvloed door de bezuinigingsnoodzaak. Wethouder Idzinga van Financiën erkent die noodzaak, maar is zeer zeker ook van mening dat de afspraken uit het coalitieakkoord ‘Realistisch Twenterand’ overeind zijn blijven staan: “De basis van dat coalitieakkoord is dat we een flink aantal basisvoorzieningen behouden. Dat doen we, ondanks dat we als college een aantal moeilijke, pijnlijke keuzes hebben moeten maken.” Het vertrekpunt voor de begroting 2011 is uiteraard het coalitieakkoord ‘Realistisch Twenterand’. Het college stelt daarin de inwoner centraal bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. “En basisvoorzieningen op het gebied van welzijn, sport, zorg en cultuur moet je dan in stand zien te houden en ik ben van mening dat ons dat is gelukt,” aldus Idzinga.  Financiële situatieAl bij de voorbereidingen voor de begroting 2010, in het voorjaar van 2009, is het financieel zware weer aangekondigd. In de begroting 2010 is de lucht er ook al behoorlijk uitgeperst, waardoor de nu gepresenteerde bezuinigingen onontkoombaar zijn. Het college van de gemeente Twenterand ziet wel lichtpuntjes in de financiële situatie: De eerste twee kwartalen laten een heel voorzichtig herstel van de economie zien. Idzinga: “Ondanks dat lichte herstel moeten we toch maatregelen nemen die pijnlijk kunnen zijn voor onze inwoners, maar ook de ambtelijke organisatie ontkomt niet aan de bezuinigingen.” Voor 2011 moet de gemeente Twenterand circa 1,3 miljoen bezuinigen. Dit bedrag loopt op naar 3,5 miljoen in 2014. Terugtrekkende overheidIn totaal gaat het om een pakket van 39 maatregelen die moeten leiden tot de te bezuinigen bedragen. Zoals gezegd is het belangrijkste uitgangspunt voor het college dat basisvoorzieningen in stand blijven. Dat betekent dat er met name gesneden wordt in de extra voorzieningen. Vaak omdat het college van mening is dat het geen taak is voor de lokale overheid, maar ook om de verantwoordelijkheid daar neer te leggen waar die hoort. De wethouder financiën: “Door de financiële situatie zijn we genoodzaakt om kritisch te kijken naar waar je welke verantwoordelijkheid neer legt. Daar zal niet iedereen blij mee zijn, maar iedereen is wel gebaat bij een degelijk en solide beleid van de gemeente.” Voorbeelden van die terugtrekkende overheid zijn terug te vinden in maatregelen met betrekking tot de kinderopvang, de schoolbegeleiding, logopedie en op het gebied van cultuur en muziek. Ook op een aantal subsidies wordt bezuinigd, maar de basis blijft overeind.Een ander onderwerp dat in het oog springt is de aanstaande bezuiniging op het openbaar groen. “De kwaliteit en het onderhoud worden daarmee minder en dat zullen we gaan zien,” aldus Idzinga. Minimabeleid en wmo ontzienIdzinga: “Het minimabeleid en de voorzieningen rondom de WMO worden ontzien. Om de regels duidelijker te krijgen voor klant en medewerker worden in 2011 de beleidsregels verder ontwikkeld en aangescherpt.” Bij de voorstellen voor nieuw beleid is het college zeer terughoudend geweest. Het uitgangspunt ‘Oud beleid wordt ingeleverd voor nieuw beleid’ is in deze begroting uitgewerkt.   ‘Geen gedwongen ontslagen’De concrete doelstelling is om uiterlijk in 2014 10% op de salarissom van het personeel te bezuinigen. Bij de concrete uitwerking hiervan is momenteel een reductie van circa 18,5 fte in 2014 ingevuld. Om dit te realiseren wordt er naar taken gekeken en naar doelmatiger werken. Wethouder Idzinga benadrukt daarbij: “Het uitgangspunt dat wij hierbij hanteren is ‘geen gedwongen ontslagen’.” Ondanks dit uitgangspunt kunnen hiervoor echter geen garanties gegeven worden. Sluitende begrotingDe OZB wordt in principe jaarlijks met het trendmatige inflatiepercentage aangepast. Dat houdt in dat de belasting niet omhoog gaat om de begroting sluitend te maken. De voorgestelde bezuinigingen kunnen slechts gedeeltelijk in 2011 gerealiseerd worden. De sluitende begroting voor 2011 wordt derhalve gerealiseerd met dekking uit de reserves tot maximaal € 250.000,-. In de meerjarenbegroting is nog sprake van een tekort. Invloed nieuw kabinetBij de gepresenteerde voorstellen kon nog geen rekening gehouden worden met de eventueel extra bezuinigingen vanuit het rijk. Uitgegaan is van het VNG-scenario van een nominale 0-groei voor de jaren na 2011 met betrekking tot de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Bij de Voorjaarsnota 2012 zal naar verwachting wederom een bedrag aan structurele bezuinigingen gerealiseerd moeten worden. Dan zullen ook de bezuinigingen van het rijk richting de gemeenten concreter zijn en meegenomen kunnen worden. Brief aan subsidieontvangersDe bij de bezuinigingen betrokken subsidieontvangers hebben zeer recent een brief ontvangen met informatie over de consequenties van de in de begroting voorgestelde maatregelen. Het zijn voorstellen van het college aan de raad. De gemeenteraad van Twenterand neemt uiteindelijk de beslissing tijdens de behandeling op 9 november 2010. Daarna worden deze subsidieontvangers opnieuw geïnformeerd. Vervolgprocedure:De gemeenteraad besluit uiteindelijk over de voorstellen van het college tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2011 op 9 november aanstaande. Daaraan voorafgaand wordt op 2 november een openbare hoorzitting gehouden. De locatie en het aanvangstijdstip van de vergaderingen wordt gepubliceerd op de website van de gemeente (www.twenterand.nl), in Gemeentecontact en op de gemeentelijke informatiepagina op Delta TV.
 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier