Sportplatform stuurt brief aan de raad na bezuinigingsvoorstel

0
1352

Het sportplatform, bij monde van de heer Bakker, heeft een brief geschreven naar de raad, in reactie op een voorstel tot bezuiniging op de sport, hetzij lastenverhoging. Maandagavond 19 september hebben de grootste sportverenigingen met het sportplatform deze brief besproken en vastgesteld. Hier volgt de inhoud van de brief.Geachte raadsleden,

Met verbijstering en ontzetting hebben we kennisgenomen van het raadsvoorstel met als onderwerp: Concretisering maatregelen programmabegroting 2018. En dan specifiek de Denklijn Voorzieningen: concrete invulling maatregel Kostendekkendheid sport. Helaas biedt u niet de gelegenheid om in debat te gaan en zullen wij daarom op deze manier onze mening geven over de voorstellen.

Vooraf 
De sportverenigingen hebben de afgelopen maanden samen met Sportservice Overijssel en de gemeente Twenterand hard gewerkt aan de Sportvisie. We zullen deze vrijwillige bijdrage niet gaan kapitaliseren in geld, want dat is onbetaalbaar. Opvallend is dat deze visie direct aansluitend aan uw buitengewone vergadering wordt besproken, terwijl dit niet uw besluit bij de vaststelling van de begroting is, namelijk eerst de Sportvisie vaststellen en daarna over de financiën spreken. Wij snappen hier niets van.

Hieronder zullen we per punt ingaan op uw voorstel en de mening van het Sportplatform.

1. Verhogen tarieven binnensport
In het voorstel staat dat uit onderzoek van Sport Service Overijssel/Pim Mulier Instituut de gemiddelde tarieven in Overijssel hoger zijn dan in Twenterand. De conclusie die wordt getrokken: dan kunnen de tarieven in Twenterand omhoog. Er zijn dus ook gemeenten waar de tarieven lager zijn dan in Twenterand. In gesprekken is gebleken dat onduidelijk is wat de vereniging voor de huurprijs krijgt. Is dat onderling in de verschillende gemeenten vergelijkbaar? Ambtelijk is aangegeven dat het gaat om “het vergelijken van appels en peren”. Dus de conclusie die wordt getrokken is wel erg kort door de bocht.
En dan de verhoging van de zaalhuur. De consequenties voor de sportverenigingen zijn groot. Het gaat om een verhoging van ca. 10% (bovenop de jaarlijkse indexering). Voor verenigingen die afhankelijk zijn van de zaal om hun sport te beoefenen betekent dit een directe kostenverhoging van ditzelfde percentage. Een onaanvaardbare verhoging in een tijd waarin sportverenigingen de afgelopen jaren hun inkomsten hebben zien dalen.

2. Verlagen vergoeding zelfwerkzaamheid
Uit onderzoek is gebleken dat het dekkingspercentage van de buitensport in Overijssel hoger is, dus gaat de gemeente Twenterand het ook verhogen. Ook hier geldt: welke vergelijking en zijn de werkzaamheden die worden uitgevoerd dezelfde. De conclusie: de gehanteerde prijzen zijn niet meer marktconform en zullen naar beneden worden bijgesteld is in de nota nergens op gebaseerd.
Hier worden de sportverenigingen opnieuw gepakt. Wij kunnen u alvast aangeven dat er verenigingen zijn die voornemens zijn de zelfwerkzaamheid geheel te zullen stoppen. Er zijn momenteel al te weinig vrijwilligers die de taken kunnen uitvoeren, en die animo zal verder afnemen als de vergoeding daarvoor naar beneden gaat.

3. Verlagen gemeentelijk onderhoudsbudget
Het lijkt erop alsof dit snel is verdiend, maar de onderbouwing dat er ondanks een verlaging van het onderhoud de sportaccommodaties op een aanvaardbaar niveau zullen blijven staat nergens omschreven. En ook de definitie van aanvaardbaar niveau is niet duidelijk.

4. Inzetten op vitale sportverenigingen
Een vreemde paragraaf. In het voorstel heeft u ervoor gezorgd dat de sportverenigingen veel minder vitaal zijn geworden door een lastenverzwaring voor de sporters van maar liefst € 50.400,–. Sportverenigingen moeten toenemend eigenstandig en financieel minder afhankelijk worden van de gemeente is uw visie. Ook staat er dat er: “samenwerking zoeken voor een financieel gezonde vereniging”. Maar heeft u net de momenteel financieel gezonde verenigingen het “vel over de oren getrokken”. Erger nog: er zullen minder sporters komen door contributieverhogingen van de leden van de sportverenigingen. Daarmee schiet de gemeente het doel voorbij zoals dat in de Sportvisie omschreven staat. 
Daarnaast is de vraag welke activiteit/investering de gemeente gaat doen om de verenigingen te helpen die nog niet vitaal zijn conform de nieuwe visie.
Wij vinden het onbegrijpelijk dat er straks in de Sportvisie gesproken wordt over het beleid van de gemeente om te komen tot vitale sportverenigingen. De lastenverzwaring voor de sportverenigingen zorgt ervoor dat de korte termijn focus van de verhoging van de kosten de agenda van de verenigingen gaat bepalen en daarmee de uitvoering van de sportvisie niet gaat ondersteunen.
Aan deze paragraaf wordt verder geen bedrag gekoppeld. Onze vragen: Is het nu een bezuiniging of een investering? En welk bedrag hoort daar dan bij?

Opmerking
In het voorstel staat “Bovenstaande maatregelen zijn gecommuniceerd met het Sportplatform Twenterand”. Wat er met “gecommuniceerd” wordt bedoeld weten we niet. Laat duidelijk zijn dat het Sportplatform niet is gekend in bovenstaande voorstellen en dus ook niet heeft ingestemd met welke maatregel dan ook.

Tot slot
Bij de behandeling van de begroting 2018 heeft u besloten om de lastenverzwaring voor de sport te bespreken na vaststelling van de Sportvisie. Nog geen half jaar later is dit besluit blijkbaar niets meer waard. Wij kunnen het de achterban niet uitleggen. Op 21 maart a.s. zijn de Gemeenteraadsverkiezingen. Hoe kunnen we vertrouwen in de politiek organiseren als er vlak voor de verkiezingen zo met gedane toezeggingen wordt omgegaan?

Uiteraard zijn we altijd bereid tot een gesprek om te kijken naar een win-win situatie voor de sportverenigingen en de gemeente.

Met vriendelijke groet, 
Namens alle georganiseerde basissportverenigingen,

Hans Bakker,
voorzitter Sportplatform Twenterand.

cc. College van B&W

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier