Raadswerkgroep stelt concept beleidsregels privatisering zwembaden vast

0
461

In de vergadering van 29 augustus 2012 heeft de werkgroep zwembaden de beleidsregels vastgesteld waaronder de zwembaden de Plump en de Groene Jager kunnen worden geprivatiseerd. Deze beleidsregels of voorwaarden kunnen op dit moment nog slechts in concept worden vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders is immers het orgaan om de procedure in gang te zetten om deze beleidsregels officieel vast te stellen.

Introductie scheiding

Jan Kuilder, voorzitter van de werkgroep zwembaden: “We hebben geprobeerd de regels zo op te stellen, dat het voor serieuze partijen ook daadwerkelijk kansen biedt om de stap naar privatisering te kunnen maken. Voor de Plump en De Groene Jager hebben we de cijfers vanuit de jaarrekening 2011 als basis gebruikt en vervolgens aan de hand van de beleidsregels uitgewerkt. Deze uitwerking krijgen partijen ook aangereikt. Ook geven we financiële ondersteuning bij het opzetten van een exploitatiebegroting. Bovendien krijgen partijen, indien gewenst, ambtelijke ondersteuning en volledige toegang en inzicht in alle stukken over de zwembaden in Twenterand.”

De partijen die zich inmiddels gemeld hebben bij de werkgroep krijgen de voorwaarden komende week toegestuurd. Daarnaast staat het natuurlijk ook andere partijen vrij om zich te melden. Kuilder daarover: “Iedere partij of instelling die interesse heeft inde verzelfstandiging van één of meerdere van onze vier zwembaden, uiteraard, onder de in concept vastgestelde beleidsregels, wordt uitgenodigd zich te melden. De inschrijving voor het meedingen als privatiserende partij sluit op 28 september 2012.”

Goede communicatie
De werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van CDA, CU, PvdA, VVD, SGP en fractie Boerkamp, wil zo duidelijk mogelijk communiceren. O.a. de gemeentelijke website zal hiervoor worden aangepast en via het twitteraccount @twenterandzwemt kunt u e.e.a. volgen. Verdere inlichtingen kunnen via zwembaden@twenterand.nl worden verkregen.

 

Beleidsregels privatisering Zwembaden Gemeente Twenterand 2012

Algemene uitgangspunten privatiseringstrajecten zwembaden gemeente Twenterand.
De gemeente is conform het amendement van april 2012 middels een concessie van diensten voornemens zwembaden te privatiseren.
Om éénduidig met privatiseringsvoorstellen om te kunnen gaan (zowel op verzoek van stichtingen/instellingen als van gemeente), is het wenselijk om een aantal uitgangspunten te formuleren

A. Het overdragen van personele diensten.
Beroepskrachten dienen, indien aanwezig, overgenomen te worden van de gemeente tegen bruto loonsom, inclusief werkgeverslasten.
Verder worden de seizoenskrachten, waar geen wettelijke verplichtingen voor bestaan, zoveel mogelijk overgenomen. Evenals WsW- werknemers die het onderhoud van het groen verzorgen.
Deze laatste twee aspecten worden meegewogen in de beoordeling van het beheersplan.

B. Overdragen van gemeentelijke eigendommen;

1. Privatisering kan alleen plaatsvinden indien er sprake is van wilsovereenstemming tussen geregistreerde rechtspersonen.

2. Voor de staat van onderhoud en de benodigde onderhoudskosten zijn de meerjaren onderhoudsplanningen en de rapporten opgesteld door bureau Oranjewoud leidend
(meest recent nov. 2011);
a. De zwemaccommodatie verkeert in aanvaardbare staat van onderhoud;
b. Voor toekomstig onderhoud wordt een budget beschikbaar gesteld 2x de gemiddelde onderhoudskosten 2013 t/m 2022. ( hierin zijn de achterstanden ook meegenomen);

Dekking voor a,b, vindt plaats uit de Reserve gemeentelijk gebouwen of de Algemene Risico Reserve
ARR. (Voor de hoogte van deze kosten zie de toelichting)

3. De ondergrond blijft te allen tijde eigendom van de gemeente Twenterand. De juridische eigendom wordt geregeld door middel van het vestigen van recht van opstal.

4. De geprivatiseerde vereniging / instelling ontvangt bij overdracht van de gemeentelijke eigendommen een afkoopsom/bruidschat groot max. 2 keer de gemiddelde exploitatietekorten 2008 tot en met 2011 (exclusief: personeelskosten (inhuur), kapitaalslasten en onderhoudskosten en toegerekende lasten).
Dekking vindt plaats uit de Reserve Bezuinigingen of ARR.

5. De geprivatiseerde partij is volledig risicodragend en overlegt een sluitende exploitatie opzet, over de jaren 2013 t/m 2018. Hiervoor krijgt zij in oktober t/m december advies en begeleiding van een door de gemeente aan te wijzen onafhankelijk extern bureau, voor een check op haalbaarheid/ realiteitsgehalte. De gemeente bekostigt dit advies en begeleiding tot een maximum van € 2.500.= per privatiserende partij met een max. van € 10.000 per zwembad.

6. Selectie van inschrijvers tot een maximum van 4 per zwemlocatie zal plaatsvinden op grond van de punten 1 en 5. Waarbij de kwaliteit van het plan van aanpak maatgevend is. Een presentatie voor de werkgroep kan gevraagd worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier