Provincie houdt vast aan reconstructieplan:

0
695

logo_gemeente_twenterand
College Twenterand beraadt zich op vervolg LOG`s

Op maandag 1 september vond een bestuurlijk overleg plaats tussen de provincie en gemeente Twenterand. Onderwerp van gesprek: het raadsbesluit van 24 juni jl. van de gemeente Twenterand om van het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Fortwijk een verwevingsgebied te maken. Voor uitvoering van dit besluit is medewerking van de provincie nodig om het reconstructieplan Salland-Twente aan te passen. De gemeente kan immers niet zelf de aanwijzing van het LOG veranderen, dat is volgens de Reconstructiewet voorbehouden aan Provinciale Staten.

Namens de provincie Overijssel gaven gedeputeerden Theo Rietkerk en Piet Jansen deze boodschap mee aan de wethouders Freek Becker en Auke Koops van `t Jagt van de gemeente Twenterand. De belangrijkste reden voor de provincie om aan het huidige reconstructieplan vast te houden: het voeren van consistent beleid. “Het besluit van Twenterand is in strijd met het provinciaal vastgestelde Reconstructieplan en met de Reconstructiewet. We begrijpen de zorg die er is, maar wij denken dat de gemeente via een goede ruimtelijke visie voor het LOG kan bewerkstelligen dat nieuwe bedrijven zorgvuldig worden ingepast in Fortwijk. Ook in het kader van de Omgevingsvisie zullen handvatten worden geboden voor schaalvergroting in de landbouw en een goede inpassing. Het is belangrijk om duidelijkheid te geven, aan ondernemers en bewoners van het platteland”, aldus gedeputeerde Piet Jansen. Provinciale Staten hebben – na een uitvoerige bespreking van het burgerinitiatief van de stichting VROM – op 25 juni jl. besloten vast te houden aan het huidige reconstructieplan en de daarin aangewezen LOG`s.

Vervolg
“Het is jammer dat de provincie niet mee wil werken aan het plan zoals dat door onze raad is vastgesteld en vasthoudt aan het reconstructieplan. Wij blijven van mening dat het raadsbesluit de beste optie is voor de leefbaarheid in Fortwijk,” aldus wethouder Freek Becker. Desalniettemin moet het college nu na gaan denken over de gevolgen van dit standpunt van de provincie. Becker daarover: “Uiteraard was dit een denkbaar scenario, maar voor ons het meest onwaarschijnlijke. We hadden toch goede hoop en argumenten voor dit raadsbesluit. Nu gaan we binnen het college bespreken hoe we hier mee omgaan en de raad wordt hier vanzelfsprekend ook weer bij betrokken.”

Beperken nieuwvestiging
Het omzetten van LOG naar verwevingsgebied zou nieuwvestigingen van intensieve veehouderij in Fortwijk voorkomen. Het is voor de gemeenteraad mogelijk om het ontwikkelingsplan voor de LOG`s zodanig aan te passen dat nieuwvestiging beperkt blijft. Uiteraard gaat dit gepaard met stringente eisen aan landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit. Het is mogelijk dat hiertoe het voorbereidingsbesluit, dat de aanvragen van nieuwvestigingen aanhoudt en dat eind november af loopt, verlengd gaat worden.

Gedurende de besluitvorming over de invulling van de LOG`s blijven de milieuprocedures van de aanvragen voor nieuwe stallen doorgaan. Overheden zijn hiertoe wettelijk verplicht. Publicaties aangaande de milieuprocedures van grote bedrijven zijn dan ook binnenkort te verwachten.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier