Mooie resultaten maar voorzichtigheid troef in Twenterand en kadernota 2020 vraagt om het maken van keuzes

0
2481

Mooie resultaten maar voorzichtigheid troef in Twenterand

Tastbare resultaten op verschillende terreinen en een overschot: de eerste jaarrekening van dit college laat een voorzichtig positief beeld zien. De jaarrekening 2018 is dinsdag 28 mei door het College van burgemeester en wethouders vastgesteld. De Twenterandse samenleving heeft daar volgens Roel Koster, wethouder Financiën, een belangrijke bijdrage in geleverd: “Wij laten als gemeente steeds meer over aan inwoners, ondernemers en andere instanties. Het is mooi om te zien hoe dat opgepakt wordt. Tegelijkertijd weten we ook dat het voor sommigen heel moeilijk is overeind te blijven. Wij willen er voor zorgen dat ook die mensen mee kunnen blijven doen.”

Koster waakt voor een jubelstemming: “Er staan ons nog enkele forse uitdagingen te wachten, zonder dat we precies weten hoeveel geld we vanuit het rijk krijgen. We moeten blijven knokken voor een stabiel, financieel beleid voor Twenterand.”

Eenmalig
Het positieve financiële resultaat over 2018 van € 3.456.006,- moet in perspectief worden gezien. In 2018 heeft de gemeente een eenmalige uitkering ontvangen uit de knelpuntenpot Sociaal Domein van € 3.335.500,-. Zonder deze meevaller en rekening houdend met de voorgestelde reserveringen voor een extra bijdrage aan het Kulturhus de Klaampe en de uitgaven voor het innovatiefonds in 2019, is het resultaat over 2018 € 13.494,- nadelig. “Dit resultaat is slechts 0,01% van de totale omvang van de exploitatierekening van 2018. Dit betekent dat, ondanks de uitdagingen waarvoor elke Nederlandse gemeente staat, Twenterand het gewoon goed heeft gedaan,” aldus Koster.

Behaalde resultaten
In 2018 zijn mooie resultaten behaald door de gezamenlijk inzet van gemeente en samenleving. Zo behaalden alle Twenterandse bedrijventerreinen opnieuw het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B). Een succesvolle samenwerking aan een veilig Twenterand tussen politie, gemeente, brandweer en ondernemersverenigingen. De voorbereidingen voor de bouw van Zonnepark Oosterweilanden zijn gestart, zodat het park in september 2019 in gebruik kan worden genomen.
2018 was ook het jaar dat Twenterand de Landschapsprijs won. Geen momentopname maar een resultaat van structurele inzet van alle betrokken partijen voor behoud van het landschap. De inzet van Twenterand kenmerkt zich door de bewonersgerichte aanpak waarbij trots voor je eigen omgeving wordt aangewakkerd. Dit is succesvol geweest bij het wederopbouwgebied Vriezenveen. Bij deze aanpak zijn veel verhalen gedeeld, waardoor het landschap meer omarmd is door de bewoners.
Er hebben in 2018 gesprekken plaatsgevonden met diverse partijen voor de uitvoering van een sportvisie. Daarbij is aangesloten bij de regionale sportvisie. Twenterand is één van de pilot gemeenten binnen het project Loopland Overijssel.
De nieuwe Integrale Beleidsnota Sociaal Domein is in 2018 vastgesteld. De aparte plannen van jeugdhulp, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), participatie/sociale zaken en de verbinding met onderwijs staan samen in één plan. De kern van het plan is dat de gemeente Twenterand wil dat al haar inwoners kunnen meedoen in de samenleving, zich kunnen redden en kunnen ontwikkelen.

Op 25 juni worden de jaarstukken besproken in de gemeenteraad.
De jaarrekening is te vinden op www.twenterand.nl/jaarstukken


Kadernota 2020 vraagt om het maken van keuzes

Prioriteit geven aan de wettelijk verplichte taken en volop uitvoeren van het coalitieakkoord ‘kernachtig en veranderend Twenterand’. Dat is de basis voor de Kadernota 2020, die het College van burgemeester en wethouders dinsdag 28 mei heeft vastgesteld. Het college doet daarin een aantal inhoudelijke voorstellen, maar vraagt ook van de gemeenteraad om keuzes te maken: “Er moet altijd een vangnet zijn voor de mensen die dat het hardst nodig hebben,” aldus wethouder Koster. “Maar ook zaken op het gebied van ruimte en economie verdienen onze aandacht, dus we zullen moeten kiezen.”

Onduidelijkheden over de verdeling van geld vanuit het rijk maakt het moeilijk om op dit moment de Kadernota sluitend aan te bieden. De meicirculaire, de brief van de rijksoverheid met daarin de informatie over hoeveel geld de gemeente krijgt, moet daar binnen enkele maanden meer duidelijkheid over bieden. Koster daarover: “Het is eigenlijk heel eenvoudig. Als je weet hoeveel geld je ontvangt, dan weet je ook hoeveel je uit kunt geven.” Het college legt de gemeenteraad een aantal mogelijkheden voor om de kadernota sluitend te krijgen, zoals verlaging van het subsidieplafond, indexering van de subsidies en het vervangen van de toplaag van kunstgrasvelden.

Inhoudelijke voorstellen
Andere inhoudelijke voorstellen van het college doet liggen op het gebied van de invoering van de Omgevingswet (inclusief de invoering van een digitaal stelsel), het onderhoud van wegen, investeren in toezicht en handhaving en in klimaat- en duurzaamheidsopgaven. Daarnaast worden de regelingen minimabeleid voortgezet en wordt er ondersteund in het vinden en ondersteunen van pleegouders. Verder wordt o.a. ingezet op communicatie en inwonersinitiatieven en zal er ook een inhaalslag op software moeten gebeuren.

Een greep uit de belangrijkste voorstellen die het College doet om bij te dragen aan een solide en transparant financieel beleid. Maar vooral ook om samen met inwoners, ondernemers en instanties te werken aan een Twenterand waar iedereen mee kan doen.

Kadernota nieuwe vorm
De Kadernota 2020 wordt via een nieuwe website aangeboden. Een nieuwe vorm, waarmee het voor iedereen snel duidelijk wordt waaraan de gemeente het geld wil uitgeven. Een mooie manier om de kadernota, maar in de toekomst ook de begroting en de jaarrekening, publieksvriendelijk en digitaal aan te bieden op telefoon, tablet of computer. Ga voor meer informatie en de nieuwe website naar www.twenterand.nl/geldzaken.

De kadernota 2020 wordt in de raad van 9 juli a.s. behandeld.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier