D. Netters Directeur de Klaampe in Westerhaar geeft tekst en uitleg

0
774

Gedurende de discussies omtrent het Kulturhus De Klaampe hebben de vrijwilligers en ondergetekende zich tegenover de media terughoudend opgesteld. Het artikel in De Twentsche Courant Tubantia van 14 maart jl., heeft er echter toe geleid dat de daarin met naam genoemde vrijwilligers en ondergetekende besloten hebben om middels dit schrijven een juiste weergave van de feiten te schetsen.

Ik heb overigens zo lang mogelijk gewacht met het opstellen van deze brief, daar ik eerst wethouder Visser de tijd wilde geven om, zoals hij aangeeft te zullen doen in voornoemd artikel, contact met mij op te nemen. Dat heeft hij tot op heden niet gedaan. Voor de goede orde, wethouder Visser heeft sinds het omstreden raadsbesluit van 5 februari jl. nog geen enkele maal contact met mij gezocht, ondanks de door hem gewekte indruk daaromtrent.

Introductie scheiding

 

Het vertrek alsmede de afwezigheid als gevolg van ziekte van een aantal medewerkers van Kulturhus De Klaampe wordt, zoals correct vermeld in het artikel, opgevangen door extra inzet van het overige personeel en vrijwilligers. Dit gaat in goed overleg en de vrijwilligers zijn ook gemotiveerd tot het leveren van deze inzet omdat zij zich inleven in de situatie van het personeel van De Klaampe en bovendien een grote loyaliteit en sympathie hebben voor Kulturhus De Klaampe als maatschappelijke voorziening voor Westerhaar. Dát is wat zij in het gesprek met wethouder Visser hebben willen benadrukken.

De situatie is echter wel onwenselijk, zeker voor de langere termijn, vanwege de onduidelijkheid en onzekerheid over de toekomst van het personeel en Kulturhus De Klaampe.

Wethouder Visser doet vervolgens voorkomen alsof ondergetekende de bron van deze onduidelijkheid zou zijn. Deze uitlatingen zijn nogal bezijden de waarheid, zoals ook uit het navolgende blijkt.

Hoe dan ook, als gevolg van de uitlatingen van wethouder Visser is door derden op diverse sociale media volstrekt ongefundeerd de indruk gewekt dat ik als directeur-bestuurder ‘de boel’ zou traineren. Hierna zal duidelijk worden dat van traineren mijnerzijds geen enkele sprake is, ik heb daar overigens ook geen enkel belang bij.

Feit is namelijk dat ik reeds in een eerder stadium aan wethouder Visser heb toegezegd mijn medewerking aan een soepel verloop van de overdracht te zullen verlenen, indien gewenst, doch onder de voorwaarde dat van mij niet verwacht kan worden dat ik enige handeling tot beëindiging van de dienstverbanden van het personeel van Kulturhus De Klaampe zal verrichten. Gelet op de gang van zaken, moge duidelijk zijn dat mijn loyaliteit altijd bij het personeel heeft gelegen en nog steeds ligt, en dat zulks een taak zal moeten zijn voor mijn opvolger cq. de nieuwe Raad van Commissarissen. Wethouder Visser heeft daarmee ingestemd, althans niet tegen geprotesteerd. Met andere woorden, wethouder Visser is op de hoogte van mijn rol op dit moment.

Feit is ook dat ik later, te weten op 18 februari j.l van de behandelend ambtenaar van de gemeente Twenterand (nogmaals) het verzoek heb gekregen mijn functie uit te blijven oefenen (tot nader order) teneinde een soepele overdracht te realiseren. Eenzelfde verzoek is mij op 19 februari j.l. gedaan door de beoogd opvolger van de Raad van Commissarissen. Woensdag 20 maart a.s. heb ik hierover dan ook een gesprek met het door de gemeente ingeschakelde bureau.

Zoals gezegd, reeds in een eerder stadium heb ik wethouder Visser de toezegging gedaan mij in te zetten voor een soepele overdracht, ik heb bovenstaande verzoeken dan ook bevestigend beantwoord, waarbij ik nogmaals heb aangegeven geen handelingen te zullen verrichten die leiden tot de beëindiging van de dienstverbanden van het personeel. Dat mijn eigen dienstverband met Kulturhus De Klaampe nog niet beëindigd is, is nadrukkelijk niet het gevolg van traineren of iets dergelijks mijnerzijds, doch uitsluitend op verzoek zoals hierboven genoemd.

Met betrekking tot de exploitatie van(onderdelen van) Kulturhus De Klaampe en/of de voortzetting van de activiteiten, beschik ik over net zoveel kennis als u. Tot op heden heeft mij hierover geen enkele informatie bereikt.

Het leek mij, en de vrijwilligers genoemd in het artikel van De Twentsche Courant Tubantia van 14 maart jl., juist om u te informeren over deze feiten.

Met vriendelijke groet,

Dick Netters
Directeur Kulturhus De Klaampe.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier