College Twenterand stelt uitgangspunten privatisering zwembaden vast

0
647

img-0748-1024x768.jpgHet college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 18 september de ‘Specifieke uitgangspunten privatisering zwembaden’ vastgesteld. Het is aan de raadswerkgroep zwembaden om de verzoeken tot privatisering van zwembaden aan de hand van die uitgangspunten, eenduidig te toetsen.

De ‘Specifieke uitgangspunten privatisering zwembaden’ zijn geen nieuwe regels, maar een verbijzondering van de bestaande privatiseringsregels. Zo is bijvoorbeeld de financiële bijdrage naar boven toe bijgesteld.

 

Partijen waar inmiddels mee gesproken is, weten dat de uitgangspunten eraan zitten te komen. De ‘Specifieke uitgangspunten privatisering zwembaden’ worden op de website gezet en toegestuurd aan alle belangstellenden die zich tot nu toe al hadden gemeld.

Introductie scheiding

Aanmelden tot 28 september
Belangstellenden kunnen zich nog aanmelden tot 28 september a.s. en moeten zich houden aan de uitgangspunten zoals nu vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De raadswerkgroep nodigt vervolgens maximaal vier gegadigden uit om hun plannen verder uit werken.

 

Specifieke uitgangspunten privatisering zwembad De Plump en zwembad De Groene Jager 2012
Voor privatiseringstrajecten zijn beleidsregels, c.q. algemene uitgangspunten vastgesteld.
De gemeente is conform het amendement van april 2012 middels een concessie van diensten 1
voornemens de zwembaden De Plump in Westerhaar-Vriezenveensewijk en De Groene Jager in Den
Ham te privatiseren. In verband met deze bijzondere materie zijn voor deze zwembaden onderstaande
specifieke uitgangspunten geformuleerd.
Overdragen van gemeentelijke eigendommen.
1. Privatisering kan alleen plaatsvinden indien er sprake is van wilsovereenstemming tussen
geregistreerde rechtspersonen.
2. Voor de staat van onderhoud en de benodigde onderhoudskosten zijn de meerjaren
onderhoudsplanningen en de rapporten opgesteld door bureau Oranjewoud leidend
(meest recent nov. 2011);
a. De zwemaccommodatie verkeert in aanvaardbare staat van onderhoud;
b. Het budget voor noodzakelijk achterstallig onderhoud wordt volledig beschikbaar gesteld;
c. Voor toekomstig onderhoud wordt een budget beschikbaar gesteld van 2x de gemiddelde
onderhoudskosten 2013 t/m 2022.
Dekking voor a, b en c, vindt plaats uit de Reserve gemeentelijk gebouwen of de Algemene Risico
Reserve ARR (Voor de hoogte van deze kosten zie de toelichting).
3. De ondergrond blijft te allen tijde eigendom van de gemeente Twenterand. De juridische eigendom
wordt geregeld door middel van het vestigen van recht van opstal.
4. De geprivatiseerde rechtspersoon ontvangt bij overdracht van de gemeentelijke eigendommen een
afkoopsom/bruidschat groot max. 2 keer de gemiddelde exploitatietekorten 2008 tot en met 2011
(exclusief: personeelskosten (inhuur), kapitaalslasten, onderhoudskosten en toegerekende lasten).
Dekking vindt plaats uit de Reserve Bezuinigingen of Algemene Risico Reserve (ARR).
5. De geprivatiseerde partij is volledig risicodragend en overlegt een plan van aanpak, voorzien van o.a.
een sluitende exploitatie opzet per bad, over de jaren 2013 t/m 2018. Hiervoor krijgt zij in oktober t/m
december 1012 advies en begeleiding van een door de gemeente aan te wijzen onafhankelijk extern
bureau, voor een check op haalbaarheid/ realiteitsgehalte. De gemeente bekostigt dit advies en
begeleiding tot een maximum van € 2.500 per privatiserende partij met een maximum van € 10.000 per
zwembad.
6. Selectie van inschrijvers tot een maximum van 4 per zwemlocatie zal plaatsvinden op grond van de
punten 1 en 5 waarbij de kwaliteit van het plan van aanpak maatgevend is. Een presentatie voor de
werkgroep kan gevraagd worden.
7. Gunning vindt plaats op grond van de exploitatieopzet in verhouding met het beheersplan.
Openingstijden met de verhoudingen van doelgroep-, recreatief- en verenigingszwemmen worden daarin
meegenomen. Ook social-return en duurzaamheid worden gewogen.
1 Concessie voor diensten:
Een concessieovereenkomst is een overeenkomst met dezelfde kenmerken als die van een overheidsopdracht
voor de uitvoering van werken of diensten, waarbij de tegenprestatie voor de uit te voeren opdracht bestaat
uit in ieder geval het recht het werk of de dienst te exploiteren, al dan niet gecombineerd met een prijs.
Onderscheidend element van een concessie is dat de concessiehouder daadwerkelijk een exploitatierisico
loopt. Er bestaan concessies voor werken en voor diensten. Op concessies voor diensten is de
aanbestedingsregelgeving niet van toepassing tenzij de concessie een duidelijk grensoverschrijdend belang
heeft. Dan moet de aanbestedende dienst de opdracht op grond van jurisprudentie van het Europese Hof van
Justitie met een passende mate van openbaarheid bekend maken.
8. Sluitingsdata en vervolgtraject
De uiterste inschrijfdatum voor het meedingen als privatiserende partij is 28 september 2012.
Aanmelden: schriftelijk bij de Griffie (postbus 67, 7670 AB Vriezenveen, of via email:
zwembaden@twenterand.nl), voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, (evt.)
emailadres.
De sluitingsdatum voor ontvangst van de exploitatieopzetten en alle andere benodigde stukken is 28
december 2012.
In januari 2013 volgt de beoordeling. In februari 2013 worden de definitieve overeenkomsten opgesteld en
getekend. Daarna kunnen de gegunde partijen de nieuwe zomerperiode 2013 verder gaan voorbereiden!
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Twenterand
d.d. 18 september 2012.
Burgemeester en wethouders van Twenterand,
de secretaris, de burgemeester,
H. Ridderinkhof ir. C.L. Visser
Toelichting Specifieke uitgangspunten privatisering zwembad De Plump en
zwembad De Groene Jager 2012
Ad 1.
Dorpsraden/ plaatselijke belangen e.a. organisaties moeten dus eerst een geregistreerde rechtspersoon
in het leven roepen.
Ad 2. Aanvaardbare staat van onderhoud:
– Onder aanvaardbare staat dient te worden verstaan, de staat waarbij het bad volgens de keuringen
gewoon open kan zijn en er gezwommen kan worden. Deze wettelijke keuringen vinden geregeld
plaats.
– Oranjewoud verzorgt de meerjarige onderhoudsrapportage en geeft daarbij de geraamde
onderhoudskosten voor de komende jaren aan. Het laatste rapport met looptijd t/m 2022 is gedateerd
in november 2011. Bij de zwembaden betrekken we ook de vorige rapporten omdat er onderhoud
uitgesteld is in 2009 t/m 2012.
De Groene Jager De Plump
Staat van onderhoud € 0,00 € 0,00
Noodzakelijk achterstallig onderhoud € 27.300,00 € 65.100,00
2x Gem. Meerjaren Onderhoud 2013- 2022 € 87.400,00 € 101.500,00
2x Gem. Exploitatie tekorten (excl.p/k/o) € 21.000,00 € 24.500,00
Totaal € 135.700,00 € 191.100,00
Noodzakelijk achterstallig onderhoud en cijfers voor meerjarenonderhoud zijn gehaald uit de rapportages
Oranjewoud d.d. nov. 2011 (betreft onderhoudsrapport 2013 t/m 2022.) Bedragen onderhoud zijn
exclusief Btw.
Exploitatie tekorten zijn overgenomen uit de cijfers van de jaarrekening 2008 t/m 2011. Bedragen zijn
exclusief Btw.
Ad 7.
Om in aanmerking te komen voor de gunning met betrekking tot de privatisering van de openluchtbaden
De Groene Jager en/of De Plump dienen belangstellenden per bad een beheersplan op te stellen.
De kwaliteit van dit beheersplan wordt beoordeeld.
I. Belangstellenden dienen minimaal de volgende eisen over te nemen en in hun beheersplan op te
nemen:
• Het zwembad blijft een openbaar toegankelijk open lucht zwembad;
• Een sluitende exploitatie voor de jaren 2013 t/m 2018. Een eventuele sluiting op zondag dient
afzonderlijk in beeld gebracht;
• Openstelling vanaf uiterlijk 1 mei 2013;
• Bereidheid tot het maken van nadere afspraken.
Beheersplannen die niet aan deze eisen voldoen komen niet in aanmerking voor gunning.
II. Verdere beoordeling vindt plaats op de beschrijving van de toekomst van het zwembad:
De volgende onderdelen maken daar minimaal deel van uit:
1. Eventuele inzet van de huidige seizoenskrachten en wsw-ers;
2. Toegangsprijzen en visie op het toezicht;
3. Openingstijden met de verhoudingen van doelgroep-, recreatief- en verenigingszwemmen;
4. Serviceverlening. Hier valt bijv. te denken aan klantvriendelijkheid;
5. Social return en duurzaamheid;
6. Eigen verdere creatieve en aantrekkelijke invulling van het beheersplan.
In totaal zijn met deze onderdelen 100 punten te verkrijgen. Voor de onderdelen 1 t/m 5 elk maximaal 10
punten. Voor onderdeel 6 maximaal 50 punten. De gunning zal worden verleend aan de partij met de
hoogste score.
De uiteindelijke beoordeling vindt plaats door de Raadswerkgroep Zwembaden.
De partijen die uitgenodigd worden beheersplannen op te stellen en in te dienen leveren deze uiterlijk 28
december 2012 aan conform punt 8. van de specifieke uitgangspunten.
Alle onderliggende cijfers en rapporten komen ter beschikking van partijen.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier