College Twenterand presenteert sluitende Begroting 2012

0
678

twenterand.jpg“Investeren in versterking van sociaal-economische structuur”.
College Twenterand presenteert sluitende Begroting 2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand presenteert een sluitende Begroting 2012. Een begroting die past binnen de uitgezette lijn in het coalitie-akkoord 2010 – 2014. Wethouder Idzinga hierover: “Ondanks diverse forse bezuinigingen zijn wij in staat gebleken om tot nu toe de basisvoorzieningen in onze gemeente zo veel mogelijk overeind te houden of zelfs te versterken. De basisvoorzieningen zijn van groot belang voor het versterken van de sociaal-economische structuur van de gemeente Twenterand.”

Het college is van mening dat de basisvoorzieningen, zoals de bibliotheekvoorziening, overeind moeten blijven. “Dergelijke voorzieningen zorgen voor verbinding binnen onze gemeente,” aldus Idzinga. Het college van burgemeester en wethouders is zich terdege bewust van de financiële situatie en zal de ingezette koers van de bezuinigingsmaatregelen handhaven om ook in de komende jaren in staat te zijn de ontwikkelingen het hoofd te bieden.

Introductie scheiding

 

Sluitende begroting
De Onroerende Zaakbelasting (OZB) wordt in principe jaarlijks met het trendmatige inflatiepercentage aangepast. Dat houdt in dat de belasting niet omhoog gaat om de begroting sluitend te maken. Het college stelt ook voor de afvalstoffenheffing eenmalig met € 8 te verlagen om de lastendruk voor de burger zo laag mogelijk te houden. De Begroting 2012 is een sluitende begroting, dit betekent dat de inkomsten en uitgaven in evenwicht met elkaar zijn. De financiële doorkijk naar 2015 laat echter een negatief saldo zien. Daar komt bij dat het rijk meer taken bij gemeenten neerlegt. Dat is een financieel risico. Geen reden dus voor al te veel financieel optimisme en reden voor gemeenten hun rol en positie binnen de samenleving te herijken. Ook de gemeente Twenterand wil blijven bouwen aan deze samenleving maar zal meer aan de verantwoordelijkheid van de individuele burger en samenleving over moeten laten. “Het is niet meer alleen de gemeente, het is veelal de samenleving die initiatieven neemt en problemen zelf oplost. Alleen op die manier blijft het de komende jaren mogelijk om onze ambities te realiseren, samen met de samenleving”, vindt wethouder Idzinga.

Decentralisatie
De Rijksoverheid geeft meer taken aan gemeenten, provincies en waterschappen. Gemeenten en provincies krijgen zo meer te zeggen over onderwerpen die dicht bij hun inwoners staan. Dit wordt decentralisatie genoemd. Vanuit het bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten vindt onder andere decentralisatie op het gebied van Werk, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en Jeugdzorg plaats. Dit zijn vaak veel en complexe taken. In 2012 zal veel inzet gepleegd worden om deze taken goed te kunnen inrichten en uitvoeren. In sommige gevallen is Twenterand niet in staat deze taken zelfstandig te organiseren. Samenwerking met andere gemeenten wordt ook dan zeker gezocht.

Ambities
Ondanks de huidige financiële situatie vindt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand het van belang om te blijven investeren in de sociaal-economische structuur door de versterking van de economische vitaliteit en sociale weerbaarheid. Hiertoe wordt in 2012 onder andere geïnvesteerd in onderhoud van Automatische Externe Defibrillator (AED), het Gastouderschap en de ondersteuning voor de Wet tijdelijk huisverbod.

Vervolgprocedure:
De gemeenteraad besluit uiteindelijk over de voorstellen van het college tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2012 op 8 november aanstaande. Daaraan voorafgaand wordt op 1 november een openbare hoorzitting gehouden. De locatie en het aanvangstijdstip van de vergaderingen wordt gepubliceerd op de website van de gemeente (www.twenterand.nl), in Gemeentecontact en op de gemeentelijke informatiepagina op Delta TV.

De begroting is te vinden op de website van de gemeente: www.twenterand.nl / politiek en organisatie / jaarstukken / Begroting 2012.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier