Afvalstoffenheffing omlaag en ondergrondse glascontainers

0
625

Hergebruik en energiebesparing centraal in duurzaam afvalbeheer Twenterand
Afvalstoffenheffing omlaag en ondergrondse glascontainers

De afvalinzameling in Twenterand kan en moet efficiënter. Om dat te realiseren zijn maatregelen opgesteld, die als resultaat hebben dat in 2013 de afvalstoffenheffing met ruim
€ 7,50 per huishouden per jaar omlaag gaat. “Met deze maatregelen halen we maximale effectiviteit en efficiency uit onze afvalinzameling, waarbij hergebruik en energiebesparing centraal staan. Goed voor ons milieu en goed voor onze portemonnee,” aldus wethouder André Idzinga.

Introductie scheiding

Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders besloten tot het plaatsen van ondergrondse glascontainers. Het is nu aan de raad van de gemeente Twenterand om over de maatregelen en de glascontainers een besluit te nemen.

Unieke prestatie
De verlaging van de afvalstoffenheffing in Twenterand is opvallend te noemen, te meer omdat Twenterand al jaren uitstekend presteert op het gebied van afvalinzameling. Wethouder Idzinga daarover: “We hebben al de op één na laagste afvalstoffenheffing in Twente, onze dienstverlening wordt goed gewaardeerd en we scoren ruim boven het landelijk gemiddelde als het gaat om het scheiden van afval.” De gemeente Twenterand is zowel bestuurlijk als ambtelijk steeds bezig om haar beleid effectiever en efficiënter te maken. “Dat het dan ook nu weer lukt om de afvalstoffenheffing lager te krijgen, met behoud van een duurzaam afvalinzamelingsbeleid, maakt deze prestatie uniek. Daar ben ik best trots op en is bovenal een pluim voor de inwoners van Twenterand”, aldus Idzinga.

 

Onderzoek
De maatregelen komen voort uit het Onderzoek efficiënte afvalzorg Twenterand. Dit onderzoek was een opdracht uit het Coalitieakkoord en richt zich puur op kostenreductie voor huishoudelijk afval, om daarmee een verlaging van de afvalstoffenheffing te kunnen realiseren. Bovendien is in het Milieubeleidsplan Twenterand 2011-2015 de ambitie gesteld om in 2015 naar 25% minder restafval per huishouden te streven. “Uiteraard is duurzaam afvalbeheer daarbij ons uitgangspunt,” zo gaat Idzinga verder, “maar het moet ook betaalbaar blijven en met deze aanpassingen slaan we twee vliegen in één klap.”

Besparing op korte termijn
De aanbevelingen uit het onderzoek kunnen los van elkaar worden uitgevoerd. Enkele maatregelen kunnen in 2012 worden ingevoerd en leveren een geschatte besparing van € 9,65 op. Deze besparing gaat dan in per 2013 omdat deze heffing in de begroting wordt vastgesteld.
Eén maatregel is dat de wekelijkse inzameling Groente, fruit en tuinafval (Gft) per 1 mei 2012 naar een tweewekelijkse inzameling gaat in de periode mei tot en met november. De Gft-container wordt nu gemiddeld vijf tot zes keer per jaar aangeboden terwijl de inzamelroute 42 keer per jaar wordt gereden. Door deze inzameling in genoemde periode terug te brengen naar tweewekelijks, wordt flink bespaard. Het afschaffen van de gescheiden luierinzameling vanaf 1 juli 2012 is een andere maatregel die leidt tot verlaging van de afvalstoffenheffing. Uit onderzoek is gebleken dat de gescheiden luierinzameling niet leidt tot een meerwaarde voor het milieu. Daarnaast veroorzaken de locaties waar incontinentiemateriaal en luiers worden ingezameld (vier in Twenterand) stankoverlast, ongedierte en wordt er andersoortig afval bij geplaatst. Daardoor vraagt het onderhouden van die locaties veel tijd van de buitendienst van de gemeente. De kosten wegen dus niet op tegen de baten. Ook op de afvoer van grof restafval lijkt nog geld te verdienen. Dit afval zal per 1 mei 2012 worden afgevoerd naar de goedkoopste en milieuvriendelijkste afvalverwerker. Dat kan Twence zijn, maar ook een andere verwerker van afval.

Idzinga onderkent dat er voor enkele Twenteranders misschien het gevoel ontstaat dat de afvalinzameling minder wordt, maar daar is volgens hem geenszins sprake van: “De afvalinzameling wordt efficiënter en effectiever georganiseerd en daar plukt het grootste deel van de inwoners de vruchten van.”

Ook op de lange termijn staan maatregelen op de planning, die betrekking hebben op een andere manier van afval inzamelen, zoals het afschaffen van gescheiden blikinzameling en het optimaliseren van de oud papierinzameling. “Overigens gaat het bij de oud-papierinzameling op dit moment om het formaliseren van huidige afspraken en niet over wijzigingen van het huidige beleid op dat gebied,” aldus wethouder Idzinga.

Ondergrondse glascontainers
De gemeenteraad heeft tijdens de behandeling van de programmabegroting 2012 het college van burgemeester en wethouders opgedragen om mogelijkheden en kosten voor het vervangen van bovengrondse (glas)containers door ondergrondse containers te onderzoeken. Het resultaat moet meegenomen worden in het totale Onderzoek efficiënte afvalzorg Twenterand. Het college stelt de raad voor om twaalf ondergrondse glascontainers te plaatsen. De kosten hiervan zijn € 2,13 per huishouden.

Door € 2,13 af te trekken van de geschatte besparing van € 9,65 is de geschatte verlaging van de afvalstoffenheffing vanaf 2013 dus € 7,52.

Tijdens de raadsvergadering van waarschijnlijk 7 februari komt het hele voorstel van het college over de afvalinzameling aan de orde, inclusief het voorstel van om twaalf ondergrondse glascontainers te plaatsen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier